Monthly Archives: birželio 2020

Mokinių mokslo metų baigimo pažymėjimai bus dalijami birželio 26 d. (penktadienį) mokyklos kieme arba patalpose (priklausomai nuo oro sąlygų).

Tvarka:

830– 930 – VIII kl.  –  kieme/sporto salėje

930– 950 – VII kl. – kieme/darželio patalpose

1000– 1020 – VI kl. – kieme/svetainėje

1030– 1050 – V kl. – kieme/salė nr 213 (I grupė), 218 (II grupė)

Continue reading

Uprzejmie informujemy, iż 17 czerwca 2020 r. Rada Miasta Sejny podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia  Programu polityki zdrowotnej dla Miasta Sejny p.n. „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Mieście Sejny” na lata 2020 – 2023.

     Celem głównym programu jest zmniejszenie zachorowań spowodowanych wirusem brodawczaka poprzez wdrożenie profilaktyki, polegającej na przeprowadzeniu edukacji zdrowotnej oraz szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV wśród dziewcząt  i chłopców  w wieku 12 lat, a w roku 2020: 12 latków i  13 – latków (urodzonych w latach 2007 – 2008), zameldowanych na terenie Miasta Sejny.

Continue reading

Procedura zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

  1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
  2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
  3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników.
  4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email biblioteki j.maciukanis@ziburys.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
  5. Należy przypomnieć uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć).
  6. Za książki zniszczone lub zagubione odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Jednocześnie są oni zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
  7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
  8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić zalecany termin przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
  9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
Continue reading

Wytyczne dotyczące przeprowadzania w 2020 r. egzaminu:

  • ósmoklasisty (E8)

Oznaczeniem [*] wyróżniono wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2020 r.), o których powinni zostać poinformowani przed egzaminem (np. w postaci informacji na stronie internetowej szkoły, drogą mailową, w postaci komunikatu na tablicy informacyjnej w szkole / przed szkołą).

Oznaczeniem [!] wyróżniono informacje, które powinny być po raz kolejny przekazane zdającym po zajęciu miejsc w  sali egzaminacyjnej / w miejscu przeprowadzania egzaminu.

Continue reading