Procedura zwrotu książek i podręczników do biblioteki szkolnej.

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.
 2. Zwrot podręczników do biblioteki szkolnej odbywać się będzie w ostatnim tygodniu nauki. Każdy uczeń/rodzic zostanie poinformowany, na którą godzinę ma przybyć do biblioteki, aby uniknąć grupowania się czytelników.
 3. Wychowawca powiadamia uczniów/rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o  terminach zwrotów książek i podręczników.
 4. Nauczyciel bibliotekarz udostępnia rodzicom i uczniom adres email biblioteki j.maciukanis@ziburys.pl w celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń.
 5. Należy przypomnieć uczniom i rodzicom zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów (zwrot podręczników w kompletach, usunięcie foliowych okładek, usuniecie zapisanych ołówkiem notatek, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejenie rozdarć).
 6. Za książki zniszczone lub zagubione odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Jednocześnie są oni zobowiązani do zakupu nowej pozycji wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza w ustalonym terminie.
 7. Uczeń/rodzic dokonujący zwrotu książek/podręczników powinien być w maseczce oraz rękawiczkach.
 8. Nauczyciel bibliotekarz wyznacza miejsce składowania oddawanych książek (pomieszczenie, skrzynia, pudła, wyznaczone regały, itp.). Składowane książki muszą być oznaczone datą, w której zostały przyjęte, aby określić zalecany termin przechowywania zbiorów w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.
 9. Osoby dokonujące zwrotu podręczników oraz książek muszą być poinformowane o określonym sposobie przekazania podręczników szkolnych:
 • Podręczniki powinny być zapakowane w reklamówki opatrzone na zewnątrz informacją z  imieniem, nazwiskiem ucznia, klasą. Książki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem (własnym długopisem) na liście udostępnionej przez nauczyciela bibliotekarza;
 • Książki są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza w określonym miejscu.
 • Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu należności, o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

Powyższe zasady obowiązują od dnia 25 maja do odwołania.